Miljø og skipsfart

Kanskje den aller største trusselen menneskeheten står ovenfor i vår tidsalder er faren for varige klimaendringer og global oppvarming forårsaket av menneskelig aktivitet og forurensning. Derfor er det viktig at alle mennesker og bedrifter bidrar på sin måte til å redusere skadelige utslipp, og at de enkelte stater også gjør sitt for å begrense eller eliminere overflødig forurensning.

Skipsfarten regnes som oftest som en av de mer miljøvennlige formene for transport, sammenlignet med for eksempel fly eller bil. Likevel kan det være mye utslipp, både med globale følger og kanskje særlig med lokale konsekvenser i områder med svært mye skipstrafikk. Årsaken til dette er først og fremst at dagens skip slipper ut en god del NOx, SOx og CO2, det vil si henholdsvis nitrogenoksider, svoveloksider og karbondioksid. Denne problematikken har ført til at de fleste land etter hvert har satt i verk tiltak for å få ned disse utslippene og bedre skipsfartens miljøprofil ytterligere. En internasjonal konvensjon, kjent som Annex VI, er også med å regulere dette internasjonalt gjennom FN-organet IMO, Den internasjonale maritime organisasjon.

Annex VI, som ble vedtatt ganske nylig, regulerer mengden av blant annet SOx og NOx i drivstoffet som brukesHellespont_Alhambra-223713_v2 om bord i båter og skip. Det er heller ikke lov å slippe ut stoffer som ødelegger ozonlaget. I tillegg jobbes det intenst internasjonalt med å få ned mengden svevestøv som genereres av skipstrafikken og skaper store problemer på nøkkelsteder som Singapore, Panama, Egypt, Nordsjøbyene, og deler av den kinesiske kysten, særlig nær Dalian.

I tillegg til utslippene til luften er det selvsagt også viktig å kjempe mot forurensning som går ut i sjøen. Verdenshavene trues av store utslipp av kjemikalier, plastikk og olje, og alle som er involvert i sjøtrafikk har et ansvar for å gjøre noe for å forebygge at en kritisk situasjon oppstår.