Drikkevann på skip – husk disse reglene

Når du befinner deg på et skip i norsk farvann, er det viktig å være klar over at det er klart definerte regler for drikkevann om bord. Disse finner du i den såkalte Innredningsforskriften av 1992 og i Drikkevannsforskriften av 2007. Reglene gir en fullstendig oversikt, og det er viktig å følge dem for å sikre liv og helse om bord på båtene.

Innredningsforskriften sier ikke noe spesifikt om kravene til kvaliteten på drikkevannet, fordi reglene for dette er utlagt i Drikkevannsforskriften. Derfor henviser Innredningsforskriften til Drikkevannsforskriften på nettopp dette punktet. Det inneb235373_7b2d2dc7ærer at den som skal vurdere vannkvalitet må se hen til sistnevnte forskrift, og spesielt til veiledningen som er utarbeidet av Mattilsynet. Mattilsynet er nemlig ansvarlig myndighet når det gjelder oppfølging av Drikkevannsforskriften. Spørsmål vedrørende dette skal derfor rettes til Mattilsynet heller enn til Sjøfartsdirektoratet.

Kvaliteten på drikkevannet om bord på båter og skip må utsettes for systematisk og regelmessig kontroll. Dette gjelder ikke bare i norsk farvann, men også i utlandet dersom det dreier seg om skip med norsk flagg.

Vannforsyningen til sjøs er som de fleste sikkert forstår en noe annerledes problematikk enn på land. Dette reiser en del spørsmål om hvordan kvaliteten best kan ivaretas. WHO har også retningslinjer for dette, men rent juridisk er det Mattilsynet man må forholde seg til her i Norge.

Et hovedelement innenfor drikkevannsforsyning er å legge inn hygieniske sperrer eller barrierer som skal sikre at vannet forblir rent og hygienisk. Det skal alltid være minst to barrierer eller prosesser som beskytter eller renser vannet, for man skal ikke stole på at én enkelt prosess er nok i tilfelle noe går galt. I enkelte tilfeller skal man også ha mer enn to barrierer, det avhenger av kvaliteten på det råvannet man bruker.

Det er akseptabelt å ta inn sjøvann, rense det, og bruke det som drikkevann. Det fordrer imidlertid at man unngår å ta inn vann som er forurenset av skipet selv eller av kilder på land. Man skal derfor aldri ta inn sjøvann i kystnære områder.